Illig Qaghan

Illig Qaghan[1] (Old Turkic: 𐰃𐰞𐰞𐰃𐰏𐰴𐰍𐰣, chinese: 頡利可汗/颉利可汗, Pinyin: xiélì kěhàn, Wade-Giles: hsieh-li k'o-han, Personal name: 阿史那咄苾, āshǐnà duōbì, a-shih-na to-pi), later Tang posthumous title Prince...